Archive for the tag "mountain air"

China Trip Part 3: Jiu Zhai Gou & Huanglong