Archive for the tag "beautiful vistas"

China Trip Part 3: Jiu Zhai Gou & Huanglong